Regulamin klubu

Regulamin Uczniowskiego Klubu Judo „IWICZNA”

I.
Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:
1. Klub UKJ „IWICZNA” – Uczniowski Klub Judo „Iwiczna” działający przy Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej ul. Krasickiego 56
2. Zarząd – Zarząd Uczniowskiego Klubu Judo „Iwiczna”.
3. Członek – Członek Uczniowskiego Klubu Judo „Iwiczna”.

II.
Postanowienia szczegółowe:
1. Działalność UKJ „IWICZNA” finansowana jest przez:.
a. Rodziców, których dzieci są członkami klubu
b. Urząd Gminy Lesznowola.
c. Sponsorów
2. Szkolenie
a. Szkolenie odbywa się głównie na terenie szkoły i obiektach gminy Lesznowola pod opieką wykwalifikowanych trenerów.
b. Dzieci uczęszczające na zajęcia/treningi objęte są opieką trenerów tylko w ustalonych godzinach treningowych. Odpowiedzialność trenerów za dziecko kończy się z chwilą zakończenia treningu.
3. Zarząd ustala dla członków klubu opłaty
a. Miesięczne składki klubowe
b. Wysokość opłat na dany rok ustala Zarząd odpowiednią uchwałą.
c. Środki pochodzące ze składek będą przeznaczane na realizacje celów statutowych: wynagrodzenie trenerów, pokrycie kosztów przejazdu na zawody, organizowanie turniejów , organizowanie obozów szkoleniowych, opłaty członkowskie w związkach sportowych, zakup sprzętu sportowego, nagrody dla zawodników, obsługa księgowa
d. Miesięczne składki klubowe powinny być uiszczane w terminie do 10-go danego miesiąca, przelewem na konto:
 BNP PARIBAS 58 2030 0045 1110 0000 0277 3940
e. W tytule przelewu prosimy podać:                                                                            składka członkowska za miesiąc …………. imię i nazwisko dziecka, sekcja ………….
f. W przypadku zaległości finansowych wobec klubu, dziecko może zostać skreślone z listy członków klubu.
g. W przypadkach wyraźnie uzasadnionych, Zarząd może obniżyć składkę lub zwolnić z opłat członka klubu.
h. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia opłat.
4. W ramach wnoszonych opłat członek otrzymuje:.
a. możliwość udział w treningach.
b. opiekę trenerską
c. w miarę posiadanych możliwości finansowych klub wyposaża zawodników w sprzęt sportowy
5. Członek UKJ „Iwiczna” zobowiązany jest do:
a. przestrzeganie statutu i regulaminu Klubu
b. aktywnego uczestnictwa w treningach i innych zajęciach organizowanych przez klub
c. bezwzględnego wykonywania poleceń trenerów
d. przestrzegania zasad bezpieczeństwa, obowiązujących w obiektach sportowych w trakcie treningów jak również przed i po zajęciach
e. kulturalnego zachowania się podczas treningów i turniejów
f. informowania trenera przed przystąpieniem do treningu o swej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowie i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie zadanych ćwiczeń
g. godnego reprezentowania UKJ „Iwiczna”
h. dbania o powierzony sprzęt klubowy
i. niezwłocznego zwrotu powierzonego sprzętu klubowego w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach sportowych
6. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do:                                                                       a. regularnego opłacania składki miesięcznej.
b. informowania trenerów o problemach zdrowotnych dziecka mogących mieć wpływ na jego uczestnictwo w treningu. Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do podjęcia treningu
c. pokrycia kosztów zniszczeń dokonanych przez ich dziecko
7. Zarząd zatrudnia trenerów.
8. Program szkolenia, formy prowadzenia zajęć oraz metody treningowe opracowuje prowadzący zajęcia.
9. Nabór do sekcji następuje, po uprzednim zgłoszeniu i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
10. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie przez zawodnika aktualnych badań lekarskich. W wypadku ich braku zawodnik może zostać niedopuszczony do udziału w treningach.
11. UKJ „Iwiczna” nie odpowiada za rzeczy zagubione przez zawodników w trakcie zajęć organizowanych przez Klub.
12. Tylko Zarząd jest władny do zmiany regulaminu.
13. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu.
14. Wszelkie odstępstwa od regulaminu mogą być dopuszczone, po pisemnym wniosku zainteresowanego i pozytywnej opinii Zarządu.
15. Rzeczy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.
16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.09.2013 r.

Wysokość składki członkowskiej w roku szkolnym 2023/2024

W miesiącach od września do czerwca wysokość składki członkowskiej jest taka sama. W miesiącach wakacyjnych ( lipiec i sierpień) składki nie są pobierane.

składka członkowska za jedno dziecko 190 zł miesięcznie