Statut klubu

Statut Uczniowskiego Klubu Judo
IWICZNA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
Uczniowski Klub Judo „Iwiczna” zwany dalej „Klubem”, jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ustawy o sporcie, zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów i nauczycieli. Członkami Klubu mogą być również jego sympatycy.

§ 2
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Klubu jest Nowa Iwiczna, gmina Lesznowola.

§ 3
Klub podlega wpisowi do ewidencji i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4
Klub działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie oraz niniejszym Statutem.

§ 5
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników.

§ 6
Klub może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7
Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków sportowych.

Rozdział II

Cele Klubu

§ 8
1. Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w tym:
1) doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu,
2) prowadzenie szkolenia sportowego w dyscyplinach: judo, aikido i gimnastyka,
3) zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
4) organizowanie współzawodnictwa sportowego,
5) uczestnictwo w imprezach sportowych,
6) organizowanie różnych form aktywności fizycznej,
7) angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej,
8) dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu,
9) dbałość o zdrowie członków Klubu,
10) popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

§ 9
1. Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) wspieranie członków Klubu w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych oraz udzielanie wsparcia członkom Klubu, którzy osiągają sukcesy sportowe,
2) zapewnianie członkom Klubu dostępu do infrastruktury sportowej,
3) prowadzenie zajęć sportowych,
4) organizację i udział w imprezach sportowych,
5) organizację różnych form aktywności fizycznej,
6) współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą,
7) organizowanie obozów sportowych,
8) współpracę z placówkami oświatowymi,
9) współpracę z organami administracji publicznej,
10) pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Klubu,
11) Organizacja w ramach realizacji swoich celów może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 10
1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym.

§ 11
1. Członkowie Klubu dzielą się na:
a/ zwyczajnych,
b/ uczestników,
c/ wspierających.
2. Członków przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 12
1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.
2. Członkiem zwyczajnym może być również małoletni w wieku 16 do 18 lat.
3. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą być członkami uczestnikami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§ 13
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
2) uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Klub,
3) zgłaszania opinii, postulatów, wniosków wobec Zarządu,
4) udziału w zajęciach organizowanych przez Klub w ramach statutowej działalności,
5) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu.
2. Członkom uczestnikom przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem określonych powyżej w ust. 1 pkt 1 – członkowie uczestnicy biorą udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§ 14
1. Członkowie zwyczajni i członkowie uczestnicy obowiązani są do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach Klubu i realizacji celów statutowych,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz,
3) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 15
Członkiem wspierającym Klubu może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera cele statutowe Klubu i udziela mu wsparcia materialnego lub organizacyjnego.

§ 16
1. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków.
2. Członkowie wspierający mają prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.
3. Członkowie wspierający są obowiązani do przestrzegania statutu i uchwał władz oraz regularnego spełniania na rzecz Klubu zadeklarowanych, w deklaracji członkowskiej, świadczeń.

§ 17
1. Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
1) skreślenia uchwałą Zarządu w wyniku:
a) złożenia przez członka Klubu Zarządowi pisemnej dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Klubie, przy czym Zarząd nie może – w przypadku złożenia rezygnacji – odmówić podjęcia uchwały zgodniej z wolą członka, który składa rezygnację; uchwała Zarządu o skreśleniu z listy członków winna być w takim przypadku podjęta niezwłocznie,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2) wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia:
a) rażącego naruszenia przez członka postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu,
b) niebrania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres co najmniej 6 miesięcy,
c) zalegania z opłaceniem składek członkowskich za okres co najmniej sześciu miesięcy, po uprzednim wezwaniu do uiszczenia zaległych składek,
d) działania przez członka na szkodę Klubu.

3) rozwiązania się Klubu.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Zarząd jest zobowiązany zawiadomić zainteresowanego o wykluczeniu na piśmie doręczając mu jednocześnie stosowną uchwałę, podając przyczyny wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia przedmiotowej uchwały wykluczonemu członkowi. W przypadku złożenia odwołania we wskazanym terminie, uchwała Zarządu nie wywołuje skutków prawnych do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Klubu.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 18
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 19
1.Kadencja władz wybieralnych trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2.O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków danego organu.
3.O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały władz stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że dany organ podejmie uchwałę o zastosowaniu głosowania tajnego. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące spraw personalnych, które są podejmowane w głosowaniu tajnym.

§ 20
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i raz na 4 lata jako Sprawozdawczo-Wyborcze.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania, podając jednocześnie do wiadomości Zarządu swój adres e-mail.
3. O ile statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§ 21
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane w trybie § 20 ust. 2 niniejszego statutu.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu:
a) z inicjatywy własnej,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt b – c niniejszego paragrafu, i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1. uchwalanie kierunków działalności Klubu,
2. wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz,
4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
8. podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu
i Komisji Rewizyjnej.

§ 23
1. Zarząd składa się z 3 członków, w tym Prezesa, Sekretarza i Skarbnika, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
3. Zarząd działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§ 24
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) określanie wysokości składki członkowskiej i trybu jej uiszczania,
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków,
5) opracowywanie regulaminów wewnętrznych działania Klubu,
6) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przynależności do innych organizacji,
8) powoływanie doradczych komisji problemowych i uchwalanie regulaminów ich działania,
9) powoływanie sekcji Klubu i uchwalanie regulaminów ich działania.

§25
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Członków
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.

§ 26
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie określonym na podstawie przepisów niniejszego Statutu,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,
6) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 27
1. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, członkowie organu władzy, który uległ uszczupleniu mogą uzupełnić swój skład spośród członków Klubu. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru.
2. Jeżeli, w trakcie kadencji, ustąpią funkcyjni członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – wówczas Zarząd, jak również odpowiednio Komisja Rewizyjna – mogą po uzupełnieniu swego składu, w trybie ust. 1 niniejszego paragrafu, powołać funkcyjnych członków, do końca kadencji.
3. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej może odwołać w trakcie kadencji z pełnionych funkcji wyłącznie Walne Zebranie Członków.
4. Jeżeli w trakcie kadencji członkowie Komisji Rewizyjnej lub członkowie Zarządu zostaną odwołani z pełnionych funkcji, Walne Zebranie Klubu, dokonuje uzupełnienia składu Zarządu lub składu Komisji Rewizyjnej, do końca kadencji.

Rozdział V

Majątek i fundusze Klubu

§ 28
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstawania majątku Klubu są:
1) składki członkowskie,
2) dotacje,
3) darowizny, zapisy i spadki,
4) dochody z majątku Klubu,
5) wpływy z własnej działalności,
6) dochody z działalności gospodarczej.
3. Jeżeli Klub prowadzi działalność gospodarczą, dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Klubu.

§ 29
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Do występowania w imieniu Klubu w sprawach niemajątkowych są upoważnieni indywidualnie: Prezes, Sekretarz oraz Skarbnik.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 30
1. Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Klubu mających głos stanowiący na Walnym Zebraniu Klubu.

§ 31
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.
3. Likwidator, powołany uchwałą Walnego Zebrania Klubu, po zakończeniu prac składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.

Jednolity tekst Statutu Uczniowskiego Klubu Judo „Iwiczna” został przyjęty i uchwalony na Sprawozdawczo – Wyborczym Zebraniu Członków Uczniowskiego Klubu Judo „Iwiczna” w dniu 20.12.2017 r. w Nowej Iwicznej.